Scroll naar boven

Maatwerkvoorzieningen Wmo/jeugd (deel 1)

Maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd (deel 2)

 • Pijl Ik heb al wel een maatwerkvoorziening voor ondersteuning toegekend gekregen. Op dit moment krijg ik deze ondersteuning nog niet. Hoe gaat de gemeente hier mee om?

  Als u al wel een maatwerkvoorziening toegekend hebt gekregen, houdt u recht op de ondersteuning volgens dat besluit.

 • Pijl Ik heb al wel ondersteuning aangevraagd, maar nog geen maatwerkvoorziening. Wat gebeurt er met deze aanvraag?

  De gemeente neemt deze aanvraag op de gebruikelijke wijze in behandeling.

 • Pijl Ik heb gehoord dat de tarieven wijzigen. Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen bijdrage?

  Op de vraag wat u in 2017 precies moet betalen, kunnen wij op dit moment nog geen antwoord geven. De wijziging van de tarieven heeft in de meeste gevallen geen invloed op de eigen bijdrage. Begin 2017 stelt het CAK uw maximale eigen bijdrage voor 2017 vast. Uw inkomen in 2015 is daarvoor bepalend.

  De regering heeft overigens besloten om m.i.v. 2017 de regels te wijzigen die het CAK daarbij hanteert. In de praktijk zal dit betekenen dat voor iedereen die een Wmo-voorziening heeft de eigen bijdrage omlaag gaat. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl. 

 • Pijl Ik neem mijn huidige ondersteuning af via een PGB, verandert er in 2017 dan iets voor mij?

  Of er iets verandert, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

  - Wanneer u een PGB heeft voor OZL 1 of 2, gaat uw budget omhoog;
  - Hebt u een PGB voor OZL 3 of OMD 1, 2 of 3, dan gaat uw budget omlaag;
  - Met de cliënten voor wie het budget omlaag gaat, gaan we in gesprek;
  - Voor alle PBG cliënten die hun budget besteden aan ondersteuning door niet -professionals verandert er niets.

 • Pijl In 2018 verandert het weer. Waar is dat goed voor?

  Of er iets gaat veranderen en wat er dan gaat veranderen in 2018 is nu nog niet duidelijk. Gemeenten oriënteren zich op wat zij willen veranderen in 2018. Gemeenten willen in gedeelten toewerken naar een eenvoudiger, overzichtelijker en toegankelijker wijze van ondersteuning verlenen. We willen minder in vakken en schotten denken en werken. Om dit mogelijk te maken en om de zorgcontinuïteit te bewaren kan dit niet in één keer.

 • Pijl Waar kan ik een klacht of bezwaar indienen?

  U kunt terecht bij uw aanbieder als het gaat om een klacht over de geleverde ondersteuner. Het kan ook voorkomen dat u zich door een medewerker van het wijkteam niet goed behandeld voelt. Wij vinden het belangrijk dat u eerst in gesprek gaat met deze medewerker. Lukt dat niet of wilt u dat niet, dan kunt u vragen naar de leidinggevende van de medewerker van het wijkteam. U kunt uw klacht ook melden bij de klachtencommissaris.

  Over een aantal vormen van ondersteuning neemt de gemeente formeel een besluit. Als u het niet eens bent met het genomen besluit, neem dan eerst contact op met de medewerker van het wijkteam. Blijft u het niet eens met het genomen besluit, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente.

 • Pijl Waarom houden de gemeenten deze aanbesteding?

  De gemeenten wilden, in samenspraak met de aanbieders, verbetering en vereenvoudiging van het model maatwerkvoorzieningen en bijstelling van de tarieven. Daarnaast wilden we ruimte creëren voor nieuwe aanbieders en dat is gelukt. De maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Maatschappelijke Deelname 3 (OMD) en Ondersteuning Zelfstandig Leven 3 (OZL) gaan straks volledig over in OMD2 en OZL2 en in 2017 zijn er ruim 100 nieuwe aanbieders die een contract hebben met de gemeenten.

 • Pijl Wat verandert er in de maatwerkvoorziening per 2017?

  De maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Maatschappelijke Deelname 3 (OMD) en Ondersteuning Zelfstandig Leven 3 (OZL) verdwijnen. Deze gaan volledig over in OMD2 en OZL2. Met de betreffende cliënten gaan we in gesprek. De ondersteuning zelf verandert niet. 

Mantelzorgwaardering

 • Pijl Hoe kan ik de mantelzorgwaardering aanvragen?

  U kunt uw mantelzorgwaardering aanvragen via www.enschede.nl/mantelzorg. U hebt uw DigiD nodig om in te loggen. Daarnaast wordt gevraagd om het Burgerservicenummer (BSN) van de persoon waarvoor u zorgt. Het indienen van de aanvraag over 2016 is mogelijk tot en met 31 januari 2017. 

 • Pijl Ik heb een mantelzorger waarvoor ik graag de mantelzorgwaardering wil aanvragen. Kan dat?

  Ja dat kan. U kunt de waardering ook dit jaar voor uw mantelzorger aanvragen. U krijgt dan een bevestiging van de aanvraag op uw emailadres. De inlogcode voor de webwinkel gaat direct naar uw mantelzorger omdat de mantelzorger dan zelf kan kiezen uit het aanbod van producten en diensten. Indien gewenst kan de mantelzorger de waardering zelf aanvragen. 

 • Pijl Waarom is de mantelzorgwaardering dit jaar € 50,-?

  De gemeente krijgt budget van het Rijk om in te zetten voor mantelzorg. Een deel daarvan gebruiken we in Enschede voor de mantelzorgwaardering en het andere deel voor mantelzorgondersteuning. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de verdeling van de gelden. In de webwinkel staan echter ook gratis producten (zoals structurele korting bij de kapper of structurele korting voor een kop koffie in de stad). Hierdoor is de waardering hoger dan de 50 euro die te besteden is in de webwinkel.

 • Pijl Waarom kan de mantelzorger nu zelf een waardering aanvragen?

  De gemeente vindt de mantelzorger belangrijk en zet mantelzorgwaardering daarom niet alleen in als dank van de zorgvrager richting de mantelzorger zoals in het verleden het geval was, maar als gebaar vanuit de gemeente/samenleving. De gemeente en samenleving wil mantelzorgers bedanken voor het vele werk dat zij doen voor hun naasten. Daarom kan een mantelzorger nu zelf de waardering aanvragen en producten of diensten uit de webwinkel kiezen. Elke mantelzorger heeft immers andere voorkeuren/wensen voor een product of dienst. 

 • Pijl Waaruit bestaat mantelzorgondersteuning?

  Mantelzorgondersteuning door de Wijkteams Enschede is maatwerk, afgestemd op de behoefte van de mantelzorger en kan o.a. bestaan uit gesprekken, het meedenken in zorgsituaties of een training zoals ‘Mantelzorger in balans’. Mantelzorgers kunnen ook deelnemen aan mantelzorgcafés waarbij mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. 

 • Pijl Wanneer kom ik in aanmerking voor mantelzorgwaardering?

  U komt in aanmerking voor mantelzorgwaardering als u langdurig en intensief voor een chronisch zieke, mindervalide of hulpbehoevende persoon uit de gemeente Enschede zorgt. De richtlijn hiervoor is gemiddeld 8 uur per week over een periode van minimaal 3 maanden. 

Werkwijze

 • Pijl Hoe kan ik een voorziening Wmo aanvragen?

  Het kan zijn dat u na een eerste gesprek met een medewerker van het wijkteam al voldoende informatie en advies heeft gekregen om zelf aan de slag te gaan. Soms is er meer ondersteuning nodig. Het kan zijn dat u al voldoende geholpen bent met voorzieningen (in uw wijk) waar u zonder indicatie van de gemeente gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld in een buurthuis, of een maaltijdvoorziening. Soms is er meer ondersteuning nodig, met bijvoorbeeld een aantal hulpverleningsgesprekken of een specifieke training. Of ondersteuning door specifieke organisaties. We bekijken samen wat geschikt is. Voor de inzet van deze voorzieningen is een besluit van de gemeente nodig.

 Een voorziening Wmo kunt u dus niet zomaar aanvragen.

Eigen bijdrage

Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Pijl Wanneer kom ik aanmerking voor een PGB van de gemeente?

  Wanneer u ondersteuning nodig heeft en u in aanmerking komt voor een (maatwerk)voorziening op  grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) of de Jeugdwet, dan is het mogelijk om te kiezen voor een PGB. Op basis van het persoonlijke gesprek dat u heeft met de medewerker van het wijkteam wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft het resultaat dat behaald moet worden en de ondersteuning die ingezet wordt. En of dat via zorg in natura gaat of via een PGB. De medewerker van het wijkteam beoordeelt in een persoonlijk gesprek of een PGB bij u past en bijdraagt aan de te bereiken resultaten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
   

  • U moet duidelijk aan kunnen geven waarom u een PGB wenst en geen zorg in natura (ZIN)
  • U bent zelf, eventueel met behulp van uw sociale netwerk of vertegenwoordiger voldoende in staat om:
  - een inschatting te maken van wat voor u de beste ondersteuning is.
  - De taken die bij een PGB horen uit te voeren, zoals het doen van administratie en het afsluiten van een zorgovereenkomst.
  • De ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die u in wilt kopen
  moeten aan de kwaliteitseisen van de wet voldoen. Ook moet de ondersteuning geschikt zijn voor
  het doel waarvoor het PGB wordt toegekend.
  • U moet een budgetplan maken waarin u inzichtelijk maakt waar u de ondersteuning gaat inkopen,
  op welke manier deze bijdraagt aan uw zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit is gewaarborgd.
  Wilt u meer informatie? Bekijk de informatiekaart 'Persoonsgebonden budget'.


Vervoer

 • Pijl Ik heb een verplaatsingsprobleem, hoe kan dit opgelost worden?

  Wanneer u moeite hebt om te participeren, bijvoorbeeld het onderhouden of aangaan van sociale contacten of u kunt zich onvoldoende verplaatsen in uw omgeving, dan kan een medewerker van het wijkteam samen met u kijken naar mogelijke oplossingen.

  Als eerste wordt gekeken wat u zelf kunt en of uw sociale netwerk u hierbij kan ondersteunen. Wanneer dit geen oplossing is dan kunnen we samen met u kijken naar andere oplossingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een voorziening in de wijk (huiskamer van de wijk), een algemene voorziening. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, u kunt dan denken aan een scootmobiel, een rolstoel of een pasje voor het collectief vervoer. Denkt u dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Neem dan contact op met het wijkteam. Voor een maatwerkvoorziening moet u een eigen bijdrage betalen, dit is afhankelijk van de voorziening en uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.hetcak.nl

  Wilt u uw ondersteuningsvraag bespreken met een medewerker van het wijkteam? Neemt u dan contact op met wijkteams Enschede.

 • Pijl Kan ik in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart?

  U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart P (passagier) en/of B (bestuurder) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. U kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen, zelfstandig, niet meer dan 100 meter aan één stuk lopen.
  2. Als aanvullende voorwaarde voor de gehandicaptenparkeerkaart P geldt dat:
  - de passagier voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van hulp van de bestuurder.
  3. Als aanvullende voorwaarde voor de gehandicaptenparkeerkaart B geldt:
  - de bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs (tenminste ½ jaar).

  Een medisch onderzoek maakt deel uit van de aanvraagbehandeling.
  Denkt u in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart? Neemt u dan contact op met Wijkteams Enschede. 

 • Pijl Kan ik in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats?

  Om in aanmerking te (blijven) komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u voldoen aan alle voorwaarden die hieronder vermeld staan:

  1. U kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen, zelfstandig, niet meer dan 100 meter aan één stuk lopen.
  2. U heeft een auto.
  3. U rijdt zelf in de auto en heeft een rijbewijs, dat nog minstens 6 maanden geldig is.
  4. U heeft geen eigen parkeer- of stallingsruimte bij of nabij de woning.
  5. U heeft een gehandicaptenparkeerkaart B die tenminste nog 6 maanden geldig is.
  6. De gehandicaptenparkeerplaats moet technisch te realiseren zijn, zonder aanleg van extra openbare parkeerplaatsen in de omgeving van uw woonadres.

  Denkt u in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats? Neemt u dan contact op met Wijkteams Enschede. 

Gecontracteerde (zorg)aanbieders

 • Pijl Van welke (zorg)aanbieders kan ik hulp of ondersteuning ontvangen?

  In een gesprek met u kijken we eerst wat u zelf of wat u met hulp van uw omgeving kunt.
  Denk aan hulp van familie, vrienden of vrijwilligers. Of hulp van diensten in de buurt, zoals een 
  boodschappenservice, tuinservice of thuisadministratie. Mogelijk bieden algemene voorzieningen, 
  zoals een activiteit in een buurtcentrum of dagbesteding bij een sportvereniging of dierenasiel, een 
  oplossing. Zijn deze mogelijkheden niet passend, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
  maatwerkvoorziening. Dat is hulp of ondersteuning die is afgestemd op uw persoonlijke behoefte. 

  Een medewerker van het wijkteam beoordeelt welke ondersteuning of maatwerkvoorziening u nodig heeft. Diverse (zorg)aanbieders hebben een overeenkomst met de gemeente getekend. Ondersteuning van deze aanbieders kunt u alleen krijgen na toestemming van de gemeente. Onderstaand vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders per ondersteuningsvorm:

  Leveranciers hulpmiddelen: Medipoint, Meyra of Welzorg.

Jeugdhulp

 • Pijl Wat is ambulante jeugdhulp?

  Ambulante jeugdhulp is ondersteuning aan gezinnen met kinderen die een hulpvraag hebben. Daarbij gaat het om zorgen over de ontwikkeling en opvoeding; thuis, op school of in de omgang met anderen. U krijgt daarvoor bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning op afgesproken tijden aan huis. Of u krijgt hulp en ondersteuning bij een instelling, bijvoorbeeld therapie voor uw kind. Wilt u meer informatie over ambulante jeugdhulp, bijvoorbeeld over wanneer uw kind in aanmerking komt? Bekijk dan onze informatiekaart ‘Ambulante jeugdhulp’.

 • Pijl Wat is jeugd geestelijke gezondheidzorg (jeugd-ggz)?

  Jeugd-ggz is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen

  en jongeren die zo ernstig kunnen zijn dat er problemen in de ontwikkeling kunnen ontstaan. Naast de wijkteams kunnen ook huisartsen en medisch specialisten verwijzen. Wilt u meer weten over jeugd-ggz? Bekijk dan onze informatiekaart ‘jeugd-ggz’.

 • Pijl Wat is jeugdbescherming?

  Jeugdbescherming is een maatregel die de kinderrechter dwingend oplegt wanneer kinderen in de

  leeftijd van 0 tot 18 jaar bedreigd worden in een gezonde en veilige ontwikkeling. Dat gebeurt als
  vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Wilt u meer weten of jeugdbescherming, bijvoorbeeld over welke jeugdhulp hieronder valt? Bekijk dan onze informatiekaart ‘Jeugdbescherming’.

 • Pijl Wat is jeugdhulp met verblijf in een jeugdinstelling?

  Bij jeugdhulp met verblijf krijgen jeugdigen hulp en behandeling in een instelling. Het gaat om jeugdigen met dusdanige gedrags- of psychiatrische problemen, dat meer hulp nodig is. Daarvoor is een verblijf in een instelling noodzakelijk. Wilt u meer weten over jeugdhulp met verblijf in een instelling?  Bekijk onze informatiekaart ‘verblijf in een jeugdinstelling’ .

 • Pijl Wat is jeugdreclassering?

  Jeugdreclassering is een verplichte vorm van intensieve begeleiding en controle voor jongeren

  tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn voor of verdacht worden van een strafbaar feit. Na
  verblijf in een justitiële inrichting of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is inzet van jeugdreclassering mogelijk. Maar dit kan ook nadat een leerplichtambtenaar proces verbaal heeft opgemaakt wegens schoolverzuim. Het doel van jeugdreclassering is herhaling/terugval te voorkomen en de jongere weer op het rechte pad te brengen en te houden. Kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Wilt u meer weten over jeugdreclassering? Bekijk onze informatiekaart ‘Jeugdreclassering’.

 • Pijl Wat is jeugdzorgplus?

  Bij jeugdzorgplus is door de kinderrechter een maatregel of een ondertoezichtstelling opgelegd voor

  een gesloten instelling. Dit wordt opgelegd als een jeugdige ernstige (gedrags)problemen heeft,
  waarvoor behandeling in een gesloten instelling (gedwongen opname) noodzakelijk is. De jeugdige
  krijgt behandeling en onderwijs in de instelling waar hij/zij verblijft. Voor plaatsing in een gesloten
  instelling is een uitspraak van de kinderrechter nodig.

  Wilt u meer weten over jeugdzorgplus? Bekijk onze informatiekaart ‘Jeugdzorgplus’.

 • Pijl Wat is pleegzorg?

  Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich.

  Pleegzorg is voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die vanwege opvoed- en opgroeiproblemen (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Wilt u meer weten over pleegzorg? Bekijk onze informatiekaart ‘pleegzorg’.

Ondersteuning bij het huishouden

 • Pijl Hoe is de ondersteuning bij het huishouden georganiseerd?

  Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

  De gemeente Enschede geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een onderdeel van deze ondersteuning is de ondersteuning bij het huishouden. In de gemeente Enschede hanteren we bij ondersteuning bij het huishouden een resultaatgerichte inzet van zorg. Zorginzet wordt geïndiceerd op basis van het resultaat schoon en leefbaar huis. Onder het begrip schoon en leefbaar houden van de woning, verstaan we één of meer van de volgende resultaten:
  • Het schoonhouden van de woon- en slaapkamer, keuken, badkamer en toilet;
  • Het beschikken over schone en draagbare kleding;
  • Het beschikken over de benodigde dagelijkse maaltijden;
  • Het thuis kunnen zorgen voor de minderjarige kinderen;
  Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we in ieder geval niet:
  • De zorg voor dieren;
  • Werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden, zoals tuinonderhoud;
  • Het samen drinken van een kop koffie;

 • Pijl Hoe werkt de dienstencheque huishoudelijke ondersteuning?

  U komt in aanmerking voor de regeling als u mantelzorger bent of op dit moment huishoudelijke

  ondersteuning van de gemeente Enschede ontvangt. U mag maximaal vier dienstencheques van
  een uur extra huishoudelijke ondersteuning inzetten per vier weken. Dit kan bij één van de door
  de gemeente gecontracteerde aanbieders. Hoe u dit inzet, kunt u in overleg met de zorgaanbieder
  bespreken. U mag bijvoorbeeld één keer in de twee weken twee uur achter elkaar inzetten of elke
  week één uur. U mag natuurlijk ook minder uren inkopen. Bekijk voor meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden onze informatiekaart ‘Dienstencheques huishoudelijke ondersteuning’.

Wetten en regelingen: waar valt u onder?

 • Pijl Hoe werkt de Zorgverzekeringswet?
  Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Het basispakket is per 1 januari 2015 uitgebreid met onder andere verpleging en verzorging thuis. Er zijn ook veranderingen in de zorg voor ouderen na ziekenhuisopname en kinderen met dyslexie. Meer informatie over de zorgverzekering kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.
 • Pijl Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz) bedoeld?
  De Wlz is voor volwassen én jeugdigen die de hele dag intensieve zorg en permanent toezicht nodig hebben. De zorg vanuit de Wlz wordt geboden in een instelling of thuis. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een indicatie nodig. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ciz.nl of bel 088-789 10 00.
 • Pijl Voor wie is de Wmo bedoeld?
  Iedereen doet mee, dat is het doel van de WMO. Participeren en het zolang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, staat hierbij centraal. Het gaat om het kunnen uitvoeren van de huishoudelijke taken, een daginvulling hebben, het zelfstandig kunnen verplaatsen, sociaal redzaam zijn en wonen. Dit is in eerste plaats een verantwoordelijkheid van u zelf. Wanneer u door een beperking onvoldoende in staat bent zelfstandig te wonen of te participeren en dit met behulp van uw sociale netwerk niet op kunt lossen, dan kunt u rekenen op goede ondersteuning.
 • Pijl Wanneer val ik onder beschermd wonen. Waar moet ik zijn?

  Als u niet - meer- in staat bent zelfstandig te wonen en in een instelling moet wonen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor een deel van Beschermd wonen voor mensen met psychische of psycho-sociale problemen. 
  Het Cimot is de centrale toegang tot opvang en beschermd wonen in Twente. U kunt het Cimot vragen met u mee te denken of u inderdaad aangewezen bent op beschermd wonen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het wijkteam van de gemeente Enschede. Een medewerker van het wijkteam gaat met u in gesprek om te kijken op welke manier ondersteuning in uw situatie gewenst is. Zo bepalen ze samen met u wat u zelfstandig of met hulp van uw omgeving kan. De uitkomst van dit gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Komt daaruit dat u beschermd wonen nodig heeft, dan gaat daarvan een melding naar het Cimot. Zij zoeken dan met u naar een geschikte plaats. 

  Op de website van het Cimot vindt u meer informatie over beschermd wonen: www.cimot.nl. Komt u er niet uit. Neem dan contact met het Cimot. U kunt de medewerkers van het Cimot het best bereiken via info@cimot.nl. Bellen kan ook: nummer 088-1198980. 

  Kijk voor meer informatie over beschermd wonen in onze informatiekaart 'Beschermd wonen'.
 • Pijl Wanneer val ik onder de jeugdwet?
  Tot je 18e val je in principe onder de Jeugdwet. Maar je kunt ook te maken hebben met de Wet op de Publieke Gezondheid (Jeugdgezondheidszorg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (WlZ). 

  De volgende zorg valt onder de Jeugdwet: 
  Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen.
  Behandeling, met of zonder verblijf, voor jeugdigen met een psychische stoornis;
  Behandeling, met of zonder verblijf, voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
  Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf dat daarvoor nodig is voor jeugdigen met een aandoening, beperking of stoornis;
  Vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een aandoening, beperking of stoornis wordt geboden.

  De volgende zorg valt onder de Wet op de Publieke Gezondheid: 
  De publieke gezondheidzorg voor jeugdigen tussen de 0 en 19 jaar.

  De volgende zorg valt onder de WLZ:
  De zorg voor jeugdigen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen, die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SGLVG) is onderdeel van de WLZ.

  De volgende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw): 
  Behandeling van jeugdigen onder de 18 jaar met een zintuigelijke beperking
  Zorg uit een aanvullend verzekeringspakket.

  Wij adviseren contact op te nemen met de wijkteams/wijkcoach of je begeleider om te bespreken wat voor jouw specifieke situatie geldt.
 • Pijl Wat als ik het niet eens ben met de beslissing?
  Over een aantal vormen van ondersteuning neemt de gemeente formeel een besluit. Bijvoorbeeld welke specialistische jeugdhulp u of uw kind krijgt of welke woningaanpassing wordt gedaan. Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. 

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen of op de themapagina's. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd binnen lopen tijdens het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00